logo

Monthly Archives: May 2017

22 May 2017

แครนเบอร์รี่ เปรี้ยวแบบมีประโยชน์

รู้หรือไม่? โกจิเบอร์รี มีวิตามินซีสูงกว่าส้ม 500 เท่า และ มีสารซิแซนทิน (Zeaxanthin) สูงกว่าสาหร่ายเกลียวทองถึง 5 เท่า